دوشنبه 28 آبان ماه 1397
  ورود
/معاونت ها/معاونت توسعه مديريت و منابع انساني/مديريت امور مالي
   
Module Border Module Border
   

نام : احمد کريمی


سمت : مدير امور مالی
مدرک تحصيلی : ليسانس حسابداری
شماره تلفن : (داخلی 214)9- 34411126
پست الکترونيک :A.Karimi@alborzagri.ir


Module Border Module Border
Module Border Module Border
  منوي درختي 

Module Border Module Border
   
   
Module Border Module Border
   

تلفن مستقیم واحد:

026-34427283

دورنگار:

026-34207437


Module Border Module Border
 
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا