جمعه 23 آذر ماه 1397
  ورود
/معاونت ها/معاونت امور برنامه ريزي و اقتصادي/اداره آمار و فن آوری اطلاعات و تجهیز شبکه
   
Module Border Module Border
   

نام : سيديوسف مقدسی


سمت : رئيس اداره آمار فناوری اطلاعات و تجهيز شبکه
مدرک تحصيلی : فوق ليسانس مهندسی کشاورزی گرايش زراعت
شماره تلفن : (داخلی 210)9- 34411126
پست الکترونيک :Y.Moghadasi@alborzagri.ir


Module Border Module Border
Module Border Module Border
  منوي درختي 

Module Border Module Border
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا