جمعه 23 آذر ماه 1397
  ورود
/معاونت ها/معاونت امور برنامه ريزي و اقتصادي/مديريت امور سرمايه گذاري
   
Module Border Module Border
   

نام : محمد شاهين فر


سمت : مدير امور سرمايه گذاری
مدرک تحصيلی : ليسانس مهندسی ماشين های کشاورزی
شماره تلفن : (داخلی 209)9- 34411126
پست الکترونيک :M.Shahinfart@alborzagri.ir


Module Border Module Border
مدیریت امور سرمایه گذاری
 شرح وظايف مديريت امور سرمايه گذاري
 فرآيند اعطاي تسهيلات بانكي
 معرفی کارکنان
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا