دوشنبه 28 آبان ماه 1397
  ورود
/معاونت ها/معاونت امور برنامه ريزي و اقتصادي/مديريت برنامه ريزي و بودجه
   
Module Border Module Border
   

نام: رضا عاطفی


سمت: مدير برنامه ريزی و بودجه
مدرک تحصيلی: ليسانس حسابداری
شماره تلفن : (داخلی 206)9- 34411126
پست الکترونيک:R.Atefi@alborzagri.ir


Module Border Module Border
مدیریت برنامه ریزی و بودجه
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا