شنبه 09 اردیبهشت ماه 1396
  ورود
/معاونت ها/معاونت امور برنامه ريزي و اقتصادي/مديريت برنامه ريزي و بودجه
   
Module Border Module Border
   

نام: رضا عاطفی


سمت: مدير برنامه ريزی و بودجه
مدرک تحصيلی: ليسانس حسابداری
شماره تلفن: (داخلی 206)9-026 3441126
پست الکترونيک:R.Atefi@alborzagri.ir


Module Border Module Border
مدیریت برنامه ریزی و بودجه
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا