شنبه 31 تیر ماه 1396
  ورود
/معاونت ها/معاونت بهبود توليدات گياهي/مديريت باغباني
   
Module Border Module Border
   

نام : سيد محسن موسوی


سمت : مدير امور باغبانی
مدرک تحصيلی : ليسانس مهندسی توليدات گياهی
شماره تلفن : (داخلی 139)50 - 32822040 026
پست الکترونيک :M.Mousavi@alborzagri.ir


Module Border Module Border
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا