جمعه 23 آذر ماه 1397
  ورود
/معاونت ها/معاونت بهبود توليدات گياهي
   
Module Border Module Border
   

نام : محمد تاج الدينی


سمت : معاون توليدات گياهی
مدرک تحصيلی : فوق ليسانس کشاورزی
شماره تلفن : (داخلی 142)50 328220 026
پست الکترونيک: M.Tajedini@alborzagri.ir


Module Border Module Border
Module Border Module Border
   

      شرح وظايف معاونت بهبود تولیدات گیاهی

 

 

1. راهبری و نظارت به امور مربوط  به بهبود و افزایش تولیدات کشاورزی در سطح استان در چارچوب

 

سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی

 

2.  تهیه برنامه و بودجه پیشنهادی سالیانه تولید محصولات کشاورزی و ارائه به واحدهای ذیربط جهت

 

 تصویب و نظارت بر آنها

 

3.  اتخاذ تدابیر لازم به منظور احیاء بهبود و توسعه منابع گیاهی موجود در پهنه کشاورزی استان

 

4.بررسی و شناخت موانع و مشکلات موجود در مسیر توسعه کشاورزی استان و برنامه ریزی در جهت رفع

 

موانع موجود و تسهیل جریان تولید کشاورزی

 

5.جمع آوری و اعلام نیازهای آموزشی و تحقیقاتی

 

بخش کشاورزی استان به مراجع آموزشی و تحقیقاتی ذیربط

 

6. اجرای روشهای صحیح ترویج بهره برداری از منابع کشاورزی و نیز عملیات مختلف کشاورزی و

 

برنامه ریزی جهت ترویج مناسبترین روشهای زراعی به بهره برداران کشاورزی

 

7. تهیه و تدوین دستورالعمل فنی مربوط به مراحل مختلف تولید محصولات کشاورزی بر اساس آخرین

 

یافته های تحقیقاتی و علمی و ارائه به بهره برداران کشاورزی

 

 


Module Border Module Border
Module Border Module Border
   

Module Border Module Border
   
   
Module Border Module Border
  مدیریت ها و ادارات 

Module Border Module Border
Module Border Module Border
   

آدرس : میدان استاندارد،کوچه پلیکا، سازمان جهاد کشاورزی استان البرز ( معاونتهای تخصصی )


Module Border Module Border
 
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا